Prihláste sa
login
passw
 neodhlasovať
Najnovšie sa páči (g+/fb):
Adidas Climacool Daroga
(kolekcia Trendysport)
Najnovší komentár (fb):
3-Kombinácia Eurocart- Passo
(kolekcia LenkaZatrochova)

Všeobecné pravidlá a podmienky internetového portálu miniBAZAR.sk

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1. Internetový portál miniBAZAR.sk (ďalej len „portál“) je verejný informačno-zábavný internetový portál poskytujúci fyzickým ako aj právnickým osobám (ďalej len „používatelia“) inzerčné a ďalšie komerčné aj nekomerčné služby.

2. Prevádzkovateľom a poskytovateľom služieb portálu (ďalej len „prevádzkovateľ“) je spoločnosť Supervizor s.r.o., so sídlom v Bratislave, Čajakova ul.36, IČO: 35 764 490. Kontaktný mail: minibazar@supervizor.sk

3. Záväzné povinnosti prevádzkovateľa a používateľa sú uvedené v týchto Podmienkach.

4. Tieto pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou registrácie a používania portálu.

5. Registráciou vzniká zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a používateľom.

6. Súčasťou zmluvného vzťahu sú aj prípadné ďalšie podmienky uvedené v príslušných sekciách portálu.

7. Novým tovarom sa rozumie nepoužitý tovar, ktorý je obdobne označený v názve alebo popise inzerátu, prípadne to vyplýva z kontextu (napr. tovar s visačkou, na objednávku, nenosený, nepoužitý, s reklamnou fotografiou namiesto reálnej fotky použitého tovaru ukazujúcej jeho aktuálny stav a pod.).

8. Inzerátmi a inzerciou v zmysle týchto Podmienok sa rozumejú aj aukcie - okrem špecifík vyplývajúcich z ich podstaty.

2. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

1. Registrácia používateľa prebieha online. V prípade nesprávneho vyplnenia údajov, viacnásobnej registrácie používateľa alebo nedodržaní týchto Podmienok zo strany používateľa má prevádzkovateľ právo účet deaktivovať. Akékoľvek zmeny údajov počas platnosti zmluvného vzťahu je používateľ povinný oznámiť prevádzkovateľovi ich aktualizáciou vo svojom osobnom profile.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať inzerciu, ktorá obsahovo nezodpovedá zameraniu portálu miniBAZAR.sk alebo porušuje Podmienky, vymazať duplicitne zadané inzeráty a upravovať formát a zaradenie inzerátov apríspevkov.

3. Inzercia používateľa bude zverejnená na portáli spravidla po dobu 6 mesiacov (pokiaľ nie je dohodnuté inak).

4. Doba platnosti registrácie je stanovená neobmedzene a je podmienená aktívnym používaním portálu; účet môže byť deaktivovaný (a to aj bez upozornenia) v prípade, ak sa používateľ neprihlásil do jedného týždňa od registrácie alebo od jeho posledného prihlásenia uplynul rok a viac.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny doby registrácie a ceny za poskytované služby.

3. CENY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

1. Registrácia, štandardné členstvo a inzercia sú pre občanov-nepodnikateľov bezplatné; podnikatelia - fyzické, právnické osoby - môžu inzerovať len pri uhradenom TOP členstve. Štandardní členovia môžu mať zadaný najviac jeden inzerát s novým tovarom (používaný tovar môžu zadávať) a ich inzeráty sa obvykle zobrazujú až za inzerátmi TOP členov.

2. Zvýhodnené členstvo (TOP členstvo) je spoplatňované, o možnosti jeho objednávky konkrétnym používateľom rozhoduje prevádzkovateľ. V základnej verzií je jeho cena 1€ mesačne a je možné mať zadaných max. 10 inzerátov s novým tovarom (aktívnych), požiadať o zmenu loginu, emailu, hodnotenia. Vyššie verzie TOP členstva majú rozsiahlejšiu funkčnosť. Pokiaľ používateľ využíva funkčnosť, prislúchajúcu vyššiemu členstvu ako to, ktoré má momentálne nastavené, napr. zverejňuje externé linky (na vlastnú či cudziu komerčnú alebo obdobnú stránku - aj v Podmienkach predaja či na inom mieste) môže prevádzkovateľ jeho TOP členstvo upraviť na také, ktoré umožňuje predmetnú funkčnosť a doba platnosti členstva sa alikvótne skráti, prípadne zrušiť bezplatný účet. Prípadná následná úprava inzerátov, linkov a pod. používateľom nevedie k opätovnej zmene TOP členstva na pôvodné.

3. GARANCIA VRÁTENIA CENY ZA SLUŽBU
a) Ak sa používateľ rozhodne nepoužívať ďalej služby portálu a požiada mailom na adresu clenstvo@minibazar.sk o vrátenie poplatku za TOP členstvo do 7 dní od jeho aktivácie, bude mu na bankový účet, z ktorého realizoval úhradu vrátená ním uhradená suma za aktuálne TOP členstvo; nevracajú sa platby vložené v hotovosti ani platby za overenie totožnosti, a to ani v prípade, ak list s overovacím kódom bol odoslaný, ale nebol z akéhokoľvek dôvodu prevzatý.
b) V prípade ukončenia poskytovania služby zo strany poskytovateľa bude vrátená alikvótna časť poplatku za TOP členstvo po požiadaní mailom na adresu clenstvo@minibazar.sk. Iné nároky nebudú zohľadnené (práca, ušlý zisk a pod.).

4. Neštandardné služby, o ktoré používateľ požiada prevádzkovateľa, môžu byť spoplatnené. Služba sa zrealizuje až po odsúhlasení ceny používateľom.

4. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez upozornenia zrušiť registráciu bez uvedenia dôvodu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá, pravidlá korektného obchodovania (napr. nedodá uhradený tovar, nezaplatí dodaný tovar, neuhradí vyhratú akciu, neumožní odkúpiť tovar vyhratý v aukcií a pod.) alebo všeobecne záväzné právne predpisy platné v SR; zrušenie na základe týchto dôvodov vedie k zverejneniu v Blackliste - Čiernej listine - login používateľa, obec a emailová adresa (z dôvodu možnosti nasledovného kontaktovania). V prípade podozrenia na manipulovanie s hodnoteniami môžu byť tieto do vyriešenia zmenené a/alebo doplnené o vysvetlenie adminom stránky.

2. Registrácia môže byť zrušená aj pri dlhodobom nepoužívaní portálu.

3. Používateľ nemá právny nárok na vrátenie zaplatenej sumy, pokiaľ k zrušeniu registrácie či služieb došlo na jeho podnet resp. jeho zavinením. Právo na vrátenie peňazí nemá ani v prípade, ak firma /živnosť/ v priebehu zmluvného obdobia zanikne.

4. Používateľ má právo jednostranne vypovedať zmluvu v prípade, ak prevádzkovateľ nezabezpečí zverejnenie relevantných vzájomne dohodnutých informácií a to po celé dohodnuté obdobie. V takomto prípade má používateľ právo na vrátenie zvyšku uhradenej čiastky a to v pomernom diele za obdobie odo dňa žiadosti do konca dohodnutého obdobia.

5. OSOBNÉ ÚDAJE

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k ochrane osobných údajov pristupovať v zmysle právnych noriem platných v SR.

2. IP adresa počítača, cookies a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za osobný údaj používateľa.

3. V prípadoch stanoveným platnou legislatívou prevádzkovateľ na požiadanie odovzdá relevantné údaje užívateľa príslušným úradom.

4. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.

5. Používateľ môže požiadať prevádzkovateľa o overenie svojho telefónu a/alebo adresy - mena a bydliska resp. sídla. Využitím tejto služby súhlasí s poskytnutím overeného údaja kupujúcemu/predávajúcemu, ak tento o to požiada (správou adminovi, emailom alebo písomne) a to bez ohľadu na dobu, ktorá uplynula od overenia. Prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť, ak sa realizácia vzájomného obchodu uskutočnila cez miniBAZAR.sk - Záujem (nie cez mail, otázku a pod.) a to nie dávnejšie ako 6 mesiacov pred podaním žiadosti.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

1. Používateľ sa zaväzuje, že pri využívaní služieb na portáli nebude porušovať právne normy platné v SR a nebude sa správať v rozpore so všeobecne platnou morálkou. Predovšetkým nebude:

a. porušovať práva duševného vlastníctva (napr. inzerciou a/alebo predajom falzifikátov); v prípade nedodržania znáša všetky prípadné sankcie používateľ

b. otvorenou alebo skrytou formou propagovať násilie a akékoľvek formy rasizmu a rasovej či náboženskej neznášanlivosti; otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, tabakové výrobky, drogy, omamné látky a ich používanie.

c. používať vulgarizmy, dvojzmysly a akékoľvek iné slovné či grafické vyjadrenia ktoré sú v rozpore so všeobecne platnou morálkou a/alebo so zameraním portálu miniBAZAR.

d. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých

e. propagovať akékoľvek formy pornografie a odosielať príspevky a fotografie s erotickým obsahom;

f. poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám – neplatí pre komerčné vzťahy dohodnuté medzi používateľom a prevádzkovateľom;

g. uvádzať akékoľvek informácie o inom subjekte, a to predovšetkým informácie klamlivé a/alebo urážlivé

h. obchádzať vyššie uvedené pravidlá.

2. Používateľ v plnej miere zodpovedá za obsah, pravdivosť a správnosť inzerátov, údajov, informácií a názorov zverejnený na portáli, ako aj za zverejnenie fotografií, loga, či akéhokoľvek príspevku alebo banneru. Prípadné porušenie práv duševného vlastníctva v zmysle platných právnych noriem je v plnej zodpovednosti používateľa (inzerenta).

3. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa. Používateľ nesmie ne portáli propagovať služby iných subjektov, ktoré sú alebo by mohli byť v konkurenčnom vzťahu kprevádzkovateľovi či už priamo alebo nepriamo (napr. zverejnením grafických, textových či iných informácií).

4. Nový tovar je dovolené inzerovať len v inzerátoch označených ako "Nový tovar", pričom môže ísť len o priamy predaj a nie odkaz na inú stránku (napr. eshop - možné len po objednaní príslušnej služby). Nie je dovolené uverejňovať inzeráty a oznamy typu "Prijímam objednávky...", "Ponúkam prácu...", "Chcete si zarobiť..." a pod. (možné len po objednaní príslušnej služby - reklamy, alebo pri Platinovom TOP členstve). Pri nedodržaní týchto podmienok môžu byť predmetné inzeráty upravené alebo zrušené bez dodatočného upozornenia a inzerentovi môže byť udelené negatívne hodnotenie, resp. môže byť jeho TOP členstvo navýšené a skrátené, prípadne zrušený účet a zaradený na Blacklist.

5. Používateľ nesmie zverejňovať fotky ani texty z cudzích inzerátov, ani porušovať práva duševného vlastníctva.

6. Pokiaľ inzerát obsahuje fotku tovaru, musí táto zobrazovať aktuálny stav tovaru (ak teda na fotke tovar zjavne pôsobí ako nový - na modelke, figuríne, s cenovkou a pod. - je to považované za inzerát s novým tovarom aj keď by to v popise alebo stave inzerátu nebolo uvedené).

7. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

1. Prevádzkovateľ má voči používateľovi iba tie povinnosti, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach a/alebo vzájomne preukázateľne dohodnuté.

2. Prevádzkovateľ napriek vynaloženému úsiliu nemôže garantovať nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a dokonalé zabezpečenie portálu a v tomto ohľade neposkytuje používateľom žiadne záruky.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu priamu alebo nepriamu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním portálu a/alebo informácií zverejnených na portáli.

4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť nevhodnú inzerciu a/alebo registráciu používateľa ak poruší ktorékoľvek nariadenie uvedené v týchto Podmienkach a to aj bez akéhokoľvek upozornenia.

5. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto Podmienkach a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

6. Prevádzkovateľ stránky nie je zodpovedný za obsah inzercie, dodávku tovaru, jeho kvalitu, pôvod ani úhradu; v plnej miere je zodpovedný predávajúci resp. kupujúci.

7. Komunikácia prevádzkovateľa s používateľmi je z kapacitných dôvodov odstupňovaná nasledovne:
odpoveď na podnet pri TOP členstve - obvykle do nasledovného pracovného dňa
odpoveď na podnet pri bezplatnom členstve - obvykle do jedného týždňa

8. ZMENA PRAVIDIEL

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny týchto pravidiel bez predchádzajúceho upozornenia.

©2008 - 2012 miniBAZAR.sk

Otázky a odpovede  ::  Čierna listina  ::  Podmienky používania  ::  Cookie info  ::  Prevádzkovateľ